دریاچه سرچشمه

دریاچه سرچشمه محلات در زون شماره ۴ طرح مصوب منطقه نمونه گردشگری که وسعت این زون ۴۰ هکتار می¬باشد، واقع شده است. طرح دریاچه به منظور تمرکززدایی از هسته مرکزی سرچشمه و طراوت¬بخشی به محیط اطراف آن می¬باشد. دریاچه و محیط اطراف آن ۳ هکتار و وسعت دریاچه ۵۰۰۰ مت

دریاچه سرچشمه محلات در زون شماره ۴ طرح مصوب منطقه نمونه گردشگری که وسعت این زون ۴۰ هکتار می¬باشد، واقع شده است. طرح دریاچه به منظور تمرکززدایی از هسته مرکزی سرچشمه و طراوت¬بخشی به محیط اطراف آن می¬باشد. دریاچه و محیط اطراف آن ۳ هکتار و وسعت دریاچه ۵۰۰۰ متر مربع و عمق آن ۲۰/۱ متر می¬باشد.