میدان چنار

قسمت ديگري از آثار تاريخي شهر را مي توان درختان قطور بلند و كهنسالي دانست كه در محدوده شهري پراكنده اند . عمر بعضي از اين درختان به ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سال مي رسد . بزرگترين و قطورترين آنها در مركز ميدان چنار قرار دارد كه علت نامگذاري ميدان با نام چنار نيز به دل

قسمت ديگري از آثار تاريخي شهر را مي توان درختان قطور بلند و كهنسالي دانست كه در محدوده شهري پراكنده اند . عمر بعضي از اين درختان به ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سال مي رسد . بزرگترين و قطورترين آنها در مركز ميدان چنار قرار دارد كه علت نامگذاري ميدان با نام چنار نيز به دليل واقع شدن درخت در آن است