چشمه های آبگرم محلات

چشمه آبگرم محلات از نوع آبهاي گرم عمقي است كه بيشتر از بخار خميره سنگهاي سوزان درون پوسته زمين به وجود مي آيد و به سطح زمين مي رسد . عمق اين نوع آبهاي گرم گاهي به ۲۰۰۰۰ متر و گرماي آن متناسب با عمق و سرعت بالا آمدن، گاهي به ۱۰۰ درجه سانتي گراد هم مي رسد

چشمه آبگرم محلات از نوع آبهاي گرم عمقي است كه بيشتر از بخار خميره سنگهاي سوزان درون پوسته زمين به وجود مي آيد و به سطح زمين مي رسد . عمق اين نوع آبهاي گرم گاهي به ۲۰۰۰۰ متر و گرماي آن متناسب با عمق و سرعت بالا آمدن،  گاهي به ۱۰۰ درجه سانتي گراد هم مي رسد . 
چشمه جوشان آبگرم محلات در شمال شرقي محلات قرار گرفته است و از جمله مهمترين آب معدني استان مركزي محسوب مي شود . اين چشمه از طريق يك جاده آسفالته به جاده دليجان – محلات متصل مي شود. از سمت شمال نيز به وسيله يك جاده شوسه به جاده آسفالته دودهك – خورهه و سپس به جاده اصلي قم – اصفهان متصل مي شود .
چشمه آبگرم محلات از ديرباز مورد توجه سياحان بوده و همه ساله هزاران نفر از راههاي دور و نزديك به منظور درمان امراض پوستي و استخواني به آن مراجعه مي كنند. آب اين چشمه از تركيب آبهاي سولفاته،  كلسيم واز دسته آبهاي هيپرنرمال با باقي مانده خشك زياد مي باشد كه در درمان بيماريهاي نقرس، كبدي،  صفراوي، كليوي و دستگاه گوارش مصرف دارد . درجه حرارت آب اين چشمه ۵۰ درجه سانتي گراد است . دوره استفاده از آبگرم